Dzieciństwo bez procentów 2018

 

W dniu 14.05.2018 r. w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"

zebrała się komisja konkursowa celem rozstrzygnięcia konkursu na

"RZETELNY SPRZEDAWCA ALKOHOLU - NIE SPRZEDAJĘ DZIECIOM I MŁODZIEŻY" w kategoriach:

- dzieci z klas 1-3 Szkół Podstawowych

- dzieci z klas 4-6 Szkół Podstawowych

- młodzież klas 7 Szkół Podstawowych oraz 2 i 3 Gimnazjum.

 

Wśród laureatów znalazły się następujące placówki:

Szkoła Podstawowa nr 67, Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 65,

Zespół Szkół nr 32, Zespół Szkół nr 35.

 

Wręczenie nagród nastąpi na Festiwalu Małych Form Scenicznych "Dzieciństwo bez %"

dnia 28 maja 2018 r. w Artego Arena o godzinie 10.00

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

W dniu 27.04.2018 r. w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
zebrała się komisja konkursowa celem rozstrzygnięcia konkursu na
SCENARIUSZ MAŁEJ FORMY SCENICZNEJ "DZIECIŃSTWO BEZ %" w kategoriach:

- scenariusze dla dzieci przedszkolnych

- scenariusze dla dzieci szkół podstawowych.

 

Wśród laureatów znalazły się następujące placówki:

Przedszkole nr 48 ul. Kleina 3, Przedszkole nr 61 ul. Kąkolowa 21, Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2,

BZPOW (Szkoła Podstawowa nr 55) ul. Traugutta 5, ZSiP nr 1 ul. Stawowa 53.

 

Wręczenie nagród nastąpi na Festiwalu Małych Form Scenicznych "Dzieciństwo bez %"

dnia 28 maja 2018 r. w Artego Arena o godzinie 10.00

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ MAŁEJ FORMY SCENICZNEJ

„DZIECIŃSTWO BEZ %” W RAMACH OGÓLNOMIEJSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA” ,Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

CEL KONKURSU

1. Zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wczesną inicjacją alkoholową u dzieci

2. Modelowanie postaw prozdrowotnych

3. Kształtowanie postaw asertywnych wśród dzieci

4. Aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie profilaktyki uzależnień

5. Zmiana postaw rodzicielskich dotyczących inicjacji alkoholowych u dzieci

ADRESAT

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów,  pedagogów szkolnych i przedszkolnych miasta Bydgoszczy.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie scenariusza o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, odpowiadającym tematyce konkursu – „ Dzieciństwo bez %” i skierowanym dla dzieci przedszkolnych lub szkolnych klas 0-3 w terminie do 12.03.2018r.

2. Scenariusz ma na celu   przygotowanie dzieci ( przez autorów scenariusza) do minimum 1 przedstawienia profilaktycznego, prezentowanego w swoich placówkach oraz na Festiwalu Małych Form Scenicznych Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych.

3. Scenariusz powinien posiadać następujące elementy: temat, cele, czas trwania,  wiek określonego adresata, potrzebne materiały, rekwizyty, szczegółowy opis  zadań , tekst przedstawienia.

4. Do projektu należy dołączyć własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Czas trwania przygotowanego na podstawie scenariusza przedstawienia nie powinien przekraczać 15 minut

6. Do konkursu nie mogą być zgłaszane scenariusze wcześniej publikowane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych scenariuszy na stronie internetowej: www.borpa.bydgoszcz.pl

8. Najlepsze scenariusze zostaną uhonorowane nagrodami i na ich podstawie zostaną przygotowane przedstawienia, które zaprezentowane zostaną na Festiwalu Małych Form Scenicznych Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych czerwiec br., o którym powiadomimy osobnym pismem.

9. Scenariusze mogą mieć więcej niż jednego współtwórcę. W wypadku, gdy scenariusz jest stworzony przez więcej niż jedną osobę, wówczas zgłoszenia  scenariusza do konkursu muszą dokonać autorzy danego scenariusza wspólnie na jednym formularzu.

10. Jeden uczestnik może zgłosić jeden scenariusz.

11. Przesłanie scenariusza na konkurs „Dzieciństwo bez %” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na publikację na stronie www.borpa.bydgoszcz.pl i przekazanie nieodpłatnie organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionej publikacji oraz wyrażenia zgody na niekomercyjne realizacje w obszarze działań profilaktycznych.

12. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisje Konkursową.

13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursowa powołaną przez organizatora w składzie:

- przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu,

- przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- przedstawiciel Ośrodka ,, BORPA

2. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace w dwóch kategoriach:

- scenariusze dla dzieci przedszkolnych,

- scenariusze dla dzieci szkół podstawowych klas 0- 3

3. Kryteria oceny scenariuszy:

- zgodność z tematyką konkursu,

- atrakcyjność formy,

- innowacyjność,

- potencjał  profilaktyczny

3. A. Sprawozdanie na załączonym druku z przedstawienia na terenie placówki winno być podpisane

przez dyrekcję placówki i złożone do 28.04.2018r.

NASTĘPUJE ZMIANA TERMINU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU NA SCENARIUSZ MAŁEJ FORMY SCENICZNEJ "DZIECIŃSTWO BEZ %".

WYZNACZONO TERMIN DO 26.04.2018 r.

 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21.05.2018r.na stronie internetowej Ośrodka

,, BORPA”: www.borpa.bydgoszcz.pl

5. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników Konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzona praca narusza warunki niniejszego Regulaminu.

NAGRODY

1. Pierwsze trzy miejsca wyróżnione zostaną nagrodami rzeczowymi. Nagrody zostaną przekazane dla placówek .

I miejsce – tablica interaktywna

II miejsce – laptop

III miejsce  - tablet

Formą wyróżnienia w konkursie będzie również możliwość opublikowania scenariusza na stronie internetowej Ośrodka ,, BORPA” . Powiadomienie autorów wyróżnionych scenariuszy odbędzie się pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Festiwalu Małych Form Scenicznych Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych w czerwcu br., gdzie będą prezentowane przedstawienia przygotowane przez autorów nagrodzonych scenariuszy.

Aktorzy prezentowanych scenariuszy otrzymają zespołowo :

I nagroda- zestaw klocków Lego

II nagroda – zestaw gier planszowych,

III nagroda- duże Puzzle.

 

Wszyscy uczestnicy Kampanii otrzymają nagrody niespodzianki.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

SPRAWOZDANIE

 

BIP