BIPDzieciństwo bez procentów 2020 - Scenariusz Małej Formy Scenicznej

 

Uwaga !!!

W związku z trwającym stanem epidemiologicznym realizacja zadań związana z kampanią „Dzieciństwo bez %” tj. KONKURS „RZETELNY SPRZEDAWCA ALKOHOLU- NIE SPRZEDAJĘ DZIECIOM I MŁODZIEŻY” oraz KONKURS NA SCENARIUSZ MAŁEJ FORMY SCENICZNEJ „DZIECIŃSTWO BEZ %” zostają zawieszone.

Po zakończeniu stanu epidemiologicznego zostaną podjęte dalsze decyzje.

 

Za powyższe przepraszamy.

 

 


REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ MAŁEJ FORMY SCENICZNEJ

„DZIECIŃSTWO BEZ %”

W RAMACH OGÓLNOMIEJSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA”, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

CEL KONKURSU

 1. Zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wczesną inicjacją alkoholową u dzieci.
 2. Modelowanie postaw prozdrowotnych.
 3. Kształtowanie postaw asertywnych wśród dzieci.
 4. Aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie profilaktyki uzależnień.
 5. Zmiana postaw rodzicielskich dotyczących inicjacji alkoholowych u dzieci.

ADRESAT

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych i przedszkolnych miasta Bydgoszczy.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie scenariusza o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, odpowiadającym tematyce konkursu – „Dzieciństwo bez %” i skierowanym dla dzieci przedszkolnych lub szkolnych klas 0-3 w terminie do 01.04.2020r.

 1. Scenariusz ma na celu przygotowanie dzieci (przez autorów scenariusza) do minimum 1 przedstawienia profilaktycznego, prezentowanego w swoich placówkach oraz na Festiwalu Małych Form Scenicznych Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych.
 2. Scenariusz powinien posiadać następujące elementy: temat, cele, czas trwania, wiek określonego adresata, potrzebne materiały, rekwizyty, szczegółowy opis zadań, tekst przedstawienia.
 3. Do projektu należy dołączyć własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (zał. nr 1).
 4. Czas trwania przygotowanego na podstawie scenariusza przedstawienia nie powinien przekraczać 15 minut.
 5. Do konkursu nie mogą być zgłaszane scenariusze wcześniej publikowane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych scenariuszy na stronie internetowej: www.borpa.bydgoszcz.pl.
 7. Najlepsze scenariusze zostaną uhonorowane nagrodami i na ich podstawie zostaną przygotowane przedstawienia, które zaprezentowane zostaną na Festiwalu Małych Form Scenicznych Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych o którym powiadomimy osobnym pismem.
 8. Scenariusze mogą mieć więcej niż jednego współtwórcę. W wypadku, gdy scenariusz jest stworzony przez więcej niż jedną osobę, wówczas zgłoszenia scenariusza do konkursu muszą dokonać autorzy danego scenariusza wspólnie na jednym formularzu.
 9. Jeden uczestnik może zgłosić jeden scenariusz.
 10. Przesłanie scenariusza na konkurs „Dzieciństwo bez %” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na publikację na stronie www.borpa.bydgoszcz.pl i przekazanie nieodpłatnie organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionej publikacji oraz wyrażenia zgody na niekomercyjne realizacje w obszarze działań profilaktycznych.
 11. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisje Konkursową.
 12. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora w składzie:

- przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu,

- przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- przedstawiciel Ośrodka ,, BORPA”.

 1. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace w dwóch kategoriach:

- scenariusze dla dzieci przedszkolnych,

- scenariusze dla dzieci szkół podstawowych klas 0- 3.

 1. Kryteria oceny scenariuszy:

- zgodność z tematyką konkursu,

- atrakcyjność formy,

- innowacyjność,

- potencjał profilaktyczny.

4. Sprawozdanie na załączonym druku z przedstawienia na terenie placówki winno być podpisane przez dyrekcję placówki i złożone do 30.04.2020r. (zał. nr 2).

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 06.05.2020r. na stronie internetowej Ośrodka ,,BORPA”: www.borpa.bydgoszcz.pl

6. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników Konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzona praca narusza warunki niniejszego Regulaminu.

NAGRODY

 1. Pierwsze trzy miejsca wyróżnione zostaną nagrodami rzeczowymi. Nagrody zostaną przekazane dla placówek.

· I miejsce – tablica interaktywna,

· II miejsce – laptop,

· III miejsce - tablet,

· Formą wyróżnienia w konkursie będzie również możliwość opublikowania scenariusza na stronie internetowej Ośrodka ,,BORPA”. Powiadomienie autorów wyróżnionych scenariuszy odbędzie się pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 1. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Festiwalu Małych Form Scenicznych Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych, gdzie będą prezentowane przedstawienia przygotowane przez autorów nagrodzonych scenariuszy.

Aktorzy prezentowanych scenariuszy otrzymają zespołowo:

· I nagroda- zestaw klocków Lego

· II nagroda – zestaw gier planszowych,

· III nagroda- duże Puzzle.

Wszyscy uczestnicy Kampanii otrzymają nagrody niespodzianki.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej „RODO” organizator konkursu informuje:

1) Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” Bydgoszcz ul. Bernarda Śliwińskiego 12;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

a) korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz;

b) e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

3) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji i realizacji konkursu, zgodnie z regulaminem;

4) podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w konkursie;

5) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania konkursu;

7) osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8) osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

9) osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli ich zdaniem, przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI - SCENARIUSZ MAŁEJ FORMY SCENICZNEJ